Tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä


Nimi: Luftman Oy

Osoite: Savonmäentie 9

Y-tunnus: 3011415-6

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa: Antti Greb

Sähköposti: ag@luftman.fi

Puhelin: +358451865505

Rekisterin nimi

Facebook-yhteystietolomakkeen tietokanta Luftman Oy:lle.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Luftman Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen, palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen, asiakaspalvelun tehostaminen, sekä markkinointi ja viestintä, mukaan lukien suoramarkkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

Nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Henkilötiedot kerätään suoraan rekisteröidyiltä Luftman Oy:n nettisivun sekä Facebook-yhteystietolomakkeen kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta, ellei lainsäädäntö toisin määrää. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tietojenkäsittelyjärjestelmät on suojattu asianmukaisesti teknisin keinoin, kuten salasanoin, palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Pääsy henkilötietoihin on rajattu vain henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja tehtävänsä hoitamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteritiedot, pyytää virheellisen tiedon korjaamista, vaatia henkilötietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista, sekä oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelyyn ja oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen rekisterin käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi tai lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Yhteydenotot tietosuoja-asioissa pyydetään lähettämään kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Päivämäärä: 1.1.2022